Voorwaarden

1.  Huurder stalt zijn voertuig geheel voor eigen risico, en doet afstand van alle afspraken jegens verhuurder, ten zake schade, door welke oorzaak ook ontstaan, die mocht worden toegebracht aan het voertuig, tenzij schade te wijten is aan schuld van de verhuurder.

2.  Huurder verklaart dat in zijn eigen voertuig, gedurende de periode van de binnenstalling, zich geen gasflessen of andere brandstoffen in het voertuig bevinden. Schade die in enig verband staat met het wel aanwezig zijn van gasflessen of andere brandstoffen in het voertuig komt geheel voor rekening van de huurder, inclusief de schade aan het pand en aan eventueel andere in het pand aanwezige voertuigen.

3.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van verhuurder, voor zover deze schade in enigerlei verband staat met het (doen) stallen van het voertuig, inclusief de schade aan hekwerken, pand en aan eventuele andere voertuigen op het buitenterrein of voertuigen die zich in het pand bevinden.

4.  Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle afspraken van derden op vergoeding wegens schade of onheil aan personen of goederen, hoe ook genaamd, voor zover die schade of dat onheil voortvloeit uit, of verband houdt met, het stallen van het voertuig, tenzij die schade of het onheil is ontstaan door schuld van de verhuurder.

5.  De huurovereenkomst duurt steeds voor een periode van 1 jaar, ingaande op de datum van binnenkomst. De huurovereenkomst zal steeds worden verlengd voor de periode van 1 jaar, tenzij de huur 1 maand voor de datum van binnenkomst schriftelijk is opgezegd. Het staat zowel de huurder als ook de verhuurder vrij om op ieder moment de huurovereenkomst op te zeggen.

6.  Zoals in wel beschreven in de contracten voor de huur van de boxen hebben wij nooit een factuur gestuurd als zijnde borg. Er is dus eerder nooit borg geïnd. Per 29 maart 2019 dient er wel voor de sleutel van het toegangshek een borg van € 40,00 betaald te worden, voor het gele nummer geldt een borg van € 10,00. Bij verlies/vermissing wordt het bedrag de huurder in rekening gebracht.

7.  Bij het beëindigen van de huurovereenkomst dient de huurder alle ontvangen sleutels en het gele nummer in te leveren bij verhuurder. Na inlevering hiervan ontvangt huurder de betaalde borg per bankbetaling retour.

8.  Het huurbedrag voor het eerste stallingjaar dient per bank vooruit betaald te worden. Bij verlenging van de stallingtermijn ontvangt huurder een factuur voor de nieuwe stallingperiode welke binnen 14 dagen betaald te worden. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de huurder.

9.  Restitutie van stallinggeld is niet mogelijk. Stalling is niet overdraagbaar.

10. Huurder dient bij wijziging van adres of telefoonnummer hiervan direct melding te maken bij de verhuurder.

11. Het is de huurder verboden reparaties/onderhoud te plegen aan zijn voertuig op het stallingterrein en derhalve ook verboden rommel achter te laten op het stallingterrein. Gestalde motorvoertuigen dienen geheel vrij te zijn van olielekkages.

12. Caravans die tijdens het winterseizoen in één van de loodsen gestald staan, zijn gedurende deze periode niet bereikbaar. Reparaties en onderhoud bij de dealer dienen buiten deze periode gepland te worden. Het winterseizoen eindigt omstreeks het laatste weekend van maart, voortijdig de caravan uit de stalling halen is dan ook niet mogelijk.

13. Verhuurder behoudt zich het recht voor dit reglement aan te passen of uit te breiden alsmede een aanpassing in de huurprijs.

14. Bij het niet naleven van dit reglement, behoudt verhuurder zich het recht voor de huurder de stalling te ontzeggen.